Система за управление
   на склад StoreIT

Към продуктовата страница на StoreIT

 • Безпроблемно внедряване на система за управление на склад StoreIT в рамките на 3 месеца от подписване на договора и бюджет до 60 хиляди лева
 • Включена в цената интеграция с ERP системата на клиента (SAP, Microsoft Dynamics NAV и др.)
 • Пълна автоматизация на складовите процеси, вградена RFID технология и управление на складови роботи
 • Оптимизация на транспортните задания и маршрутите в склада
 • Поддържане на различни фирми в един склад
 • Основни ERP функции: ценообразуване, поръчки, доставки, фактуриране, производство
 • Минимизиране на първоначалната инвестиция чрез възможност за ползване на системата за управление на склад StoreIT като облачна услуга
 
 
 

Общи характеристики на StoreIT

 • WEB базиран интерфейс, възможност за работа от различни устройства
 • Мобилни решения: приложения за мобилни устройства, роботизирани складови системи и терминали за кари
 • Пълна функционалност за различни собственици или наематели на складовите площи, вкл. фактуриране на разходите за обслужване
 • Платформено независима WMS система: различни операционни системи (Linux, Windows) и бази данни (My SQL, PostgreSQL, MS SQL Server, ORACLE, и др.); Мобилното приложение работи под Android и Windows

Модули на системата за управление на склад

Топология на склада

 • Представяне на структурата на склада: области, зони и места
 • Определяне на типовете складови места
 • Конфигуриране на стелажите в склада и генериране на складови места
 • Графично изобразяване на складовите места и съдържанието им
 • Дефиниране на транспортни маршрути на складовата площ

Основни данни

 • Стокови групи
 • Артикули
 • Типове товароносители
 • Транспортни средства
 • Методи на доставка
 • Мерни единици
 • Контрагенти (Групи контрагенти, Доставчици, Клиенти)
 • Цени (Продажни, Покупни)
 • Търговски отстъпки
 • Рецептури и комплекти

 

Управление на складови наличности

 • Товароносители: функции през WEB клиент – генериране на товароносители, подреждане един върху друг и функции за обработка през мобилно приложение – печат на етикети, преместване в склада, препакетиране
 • Наличности: складиране с или без товароносител, попълване на складови наличности
 • Транспортни задания: генериране на задания за прием на стоки в склада, задания за вътрешно-складови премествания, задания за попълване в зоните на изписване от склада
 • Инвентаризация: функции през WEB клиент – създаване на поръчки за инвентаризация и функции през мобилно приложение – обработка на поръчки за инвентаризация

Управление на транспорта

 • Създаване на свързани транспорти
 • Обработка на транспортни задания: чрез роботизирани складови системи, чрез мобилно приложение
 • Система за управление на кари: основни данни на транспортните средства, следене на местоположението им в реално време, разпределение на транспортните задания според работната зона и местоположението на карите

Доставки

 • Поръчки за доставка (от ERP системата на клиента или създадени в StoreIT)
 • Календар на очакваните доставки
 • Обработка на доставките през мобилно приложение
 • Подготовка на стоката за складиране и прием в склада

Продажби

 • Поръчки за продажби и резервиране на количества
 • Функции за обработка на продажбите през мобилно приложение: единично задание (един клиент), задание за паралелно изписване (няколко клиента) – групиране по подобие на маршрутите
 • Курсове за доставка: товарене и експедиция

Производство

 • Рецептури на комплексните изделия
 • Производствени линии
 • Производствени задания: автоматично калкулиране на компоненти от рецептура, разход на компоненти; многостъпални производствени задания

Администриране на системата

 • Администриране на клиентите/собствениците на стоките в склада
 • Администриране на потребителите: функционални блокове, роли
 • Настройка на автоматичните процеси, шаблони и числови серии

Технически интерфейси (включени в стандартната система StoreIT)

 • ERP-Интеграция в реално време: Основни данни; Покупки; Продажби; Производствени задания; Складови наличности; Инвентаризация;
 • Интеграция с роботизирани складови системи
 • Изписване от склада с технология Pick by Light
 • Мото интерфейс за управление на кари

IFD Инженеринг ООД предлага консултации за презентиране, анализиране и установяване на нужната персонализация на системата за управление на склад StoreIT за Вашия бизнес. Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.