StoreIT Решение
за всеки бизнес

Система за складово управление
StoreIT

Безпроблемно внедряване на система за управление на склад StoreIT в рамките на 3 месеца от подписване на договора и бюджет до 60 хиляди лева
Включена в цената интеграция с ERP системата на клиента (SAP, Microsoft Dynamics NAV и др.)
Пълна автоматизация на складовите процеси, вградена RFID технология и управление на складови роботи
Оптимизация на транспортните задания и маршрутите в склада
Поддържане на различни фирми в един склад
Основни ERP функции: ценообразуване, поръчки, доставки, фактуриране, производство
Минимизиране на първоначалната инвестиция чрез възможност за ползване на системата за управление на склад StoreIT като облачна услуга

Интерфейс

WEB базиран интерфейс, възможност за работа от различни устройства

Мобилност

Мобилни решения: приложения за мобилни устройства, роботизирани складови системи и терминали за кари

Наематели

Пълна функционалност за различни собственици или наематели на складовите площи, вкл. фактуриране на разходите за обслужване

Платоформи

Платформено независима WMS система: различни операционни системи (Linux, Windows) и бази данни (My SQL, PostgreSQL, MS SQL Server, ORACLE, и др.); Мобилното приложение работи под Android и Windows

Модули на системата за управление на склад

Топология на склада

 • Представяне на структурата на склада: области, зони и места
 • Определяне на типовете складови места
 • Конфигуриране на стелажите в склада и генериране на складови места
 • Графично изобразяване на складовите места и съдържанието им
 • Дефиниране на транспортни маршрути на складовата площ

Основни данни

 • Стокови групи
 • Артикули
 • Типове товароносители
 • Транспортни средства
 • Методи на доставка
 • Мерни единици
 • Контрагенти (Групи контрагенти, Доставчици, Клиенти)
 • Цени (Продажни, Покупни)
 • Търговски отстъпки
 • Рецептури и комплекти

 

Управление на складови наличности

 • Товароносители: функции през WEB клиент – генериране на товароносители, подреждане един върху друг и функции за обработка през мобилно приложение – печат на етикети, преместване в склада, препакетиране
 • Наличности: складиране с или без товароносител, попълване на складови наличности
 • Транспортни задания: генериране на задания за прием на стоки в склада, задания за вътрешно-складови премествания, задания за попълване в зоните на изписване от склада
 • Инвентаризация: функции през WEB клиент – създаване на поръчки за инвентаризация и функции през мобилно приложение – обработка на поръчки за инвентаризация

Управление на транспорта

 • Създаване на свързани транспорти
 • Обработка на транспортни задания: чрез роботизирани складови системи, чрез мобилно приложение
 • Система за управление на кари: основни данни на транспортните средства, следене на местоположението им в реално време, разпределение на транспортните задания според работната зона и местоположението на карите

Доставки

 • Поръчки за доставка (от ERP системата на клиента или създадени в StoreIT)
 • Календар на очакваните доставки
 • Обработка на доставките през мобилно приложение
 • Подготовка на стоката за складиране и прием в склада

Продажби

 • Поръчки за продажби и резервиране на количества
 • Функции за обработка на продажбите през мобилно приложение: единично задание (един клиент), задание за паралелно изписване (няколко клиента) – групиране по подобие на маршрутите
 • Курсове за доставка: товарене и експедиция

Производство

 • Рецептури на комплексните изделия
 • Производствени линии
 • Производствени задания: автоматично калкулиране на компоненти от рецептура, разход на компоненти; многостъпални производствени задания

Администриране на системата

 • Администриране на клиентите/собствениците на стоките в склада
 • Администриране на потребителите: функционални блокове, роли
 • Настройка на автоматичните процеси, шаблони и числови серии

Технически интерфейси (включени в стандартната система StoreIT)

 • ERP-Интеграция в реално време: Основни данни; Покупки; Продажби; Производствени задания; Складови наличности; Инвентаризация;
 • Интеграция с роботизирани складови системи
 • Изписване от склада с технология Pick by Light
 • Мото интерфейс за управление на кари

IFD Инженеринг ООД предлага консултации за презентиране, анализиране и установяване на нужната персонализация на системата за управление на склад StoreIT за Вашия бизнес. Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.