Интегрирана информационна система АГОРА в УниБИТ-София

Проект BG051PO001-4.3.04-0066: „Разработване на система за управление на знанията във факултета по информационни науки в УниБИТ”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът включва интегрирана WEB базирана информационна система и студентски WEB портал и е разработен специално за управление на бизнес процесите и информационните потоци в Университета по библиотекознание и информационни технологии-София.

ИИС – АГОРА предлага на ползвателите си различни функционалности и отговоря на потребностите, както на администрацията в УниБИТ, така и на преподавателския състав и на студентите. Системата има модулна архитектура, което позволява бъдещо надстрояване и добавяне на нови функционалности към нея.

Цялата информация се съхранява в единна база данни, което позволява обмен на информацията в реално време. Системата е надеждна и безопасна за студентите и преподавателите и гарантира защитата на личните данни, съхранявани в нея и предавани на други системи в университета или извън него. По този начин се осигурява внедряване на едно интегрирано и изпитано софтуерно решение, което да има решаващ принос за качеството и оптимизацията на дейностите в учебното заведение. Архитектурата на модулите в ИИС – АГОРА позволяват повече интерактивност, персонализация, логичност и по-голям обем на обработени данни.

ПОЛЗИТЕ

ИИС – АГОРА подобрява цялостното управление на учебния процес, осъществяван чрез електронни форми за обучение, приема, регистрацията и обработката на данните на студентите, актуализирането и публикуването на учебно съдържание, упражнения и тестове по съответните дисциплини.

Виртуалната библиотека преструктурира наличните информационни масиви и електронни хранилища (лекционен материал, конспекти, изпитни протоколи, тестове, архив и др.), създавайки интелигентен и интуитивен интерфейс.

РЕАЛИЗАЦИЯТА

Проектът е изпълнен и въведен в експлоатация в рамките на 6 месеца (януари 2014 г. – юли 2014), включително обсъждане на работните спецификации и продуктивно пускане на сървъра във Факултета по информационни науки на УниБИТ.