Софтуерни решения повече от 25 години

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД е основана през 1993-та година с централен офис в София. Оттогава ние успешно разработваме ефикасни и сигурни ИТ решения на Европейския пазар.
Част сме от IFD Group. Работата ни е фокусирана в областта на WMS системи за складова автоматизация, ERP системи, мобилни решения, складови системи за средни и големи компании. Специализираме в разработки за ритейл сектора, а също така и в приложения за мобилна търговия. Те включват приемане на поръчки, продажби и инвентаризация в търговски обекти.

ERP системи, мобилни решения и складова автоматизация

Нашето портфолио съдържа голям набор от интегрирани софтуерни решения. Също така предлагаме автоматизация на процесите в ERP системи и системи за складова автоматизация. Успешно се справяме с предизвикателства – хардуерните и софтуерните компоненти безпроблемно да се интегрират в специфичната за всеки клиент инфраструктура.

Нашите продукти IFD mStore и IFD mTrade са разработени за разширяване функционалността на ERP системите и оптимизация на специфичните бизнес процеси. Те предоставят възможност за успешна възвращаемост на инвестицията и са удобни за употреба.

Сертификации на ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015 и е Microsoft Gold Certified партньор със специализации Microsoft Dynamics™ Navision и Mobility Solutions.

Силно партньорство

Като партньор на Microsoft разполагаме с високо стойностни, изпитани стандартни продукти и технологично ноу-хау за реализацията на комплексни системи за складова автоматизация.

Благодарение на богатия ни опит и практически умения, ние разработваме сложни и дългосрочни ИТ решения на достъпна цена.

ИТ решения за складова автоматизация

Дългогодишният ни успех се дължи на умелото управление на нашите ИТ проекти. Имаме опит в реализирането на български и международни проекти в различни сфери: ритейл, търговия на едро, услуги, складова логистика, складова автоматизация и производство. Това ни помага да оптимизираме бизнес процесите на клиента, извличайки максимална полза от реализирането на софтуерните решения.

Складова автоматизация – ERP системи – ИФД Инженеринг ООД

Консултиране за WMS, RFID технологии, ERP системи и мобилни системи

Фирмата ни разработва, анализира и интегрира бизнес процесите и услугите съвместно с клиента и ги настройва спрямо индивидуалните нужди на всеки потребител и специфичната за него бизнес среда.

Складова автоматизация – ERP системи – ИФД Инженеринг ООД

Нашите основни сфери за ИТ решения са:

 • WMS системи за складова автоматизация
 • Складови решения за средни и големи компании
 • ERP системи
 • CRM системи
 • Мобилни решения за приемане на поръчки, продажби и инвентаризация в търговски обекти
 • Business Intelligence системи
 • Интернет платформи за продажби

Складова автоматизация – ERP системи – ИФД Инженеринг ООД

Иновация

Ние постоянно следим и анализираме новите технологии в сферата на мобилността, комуникациите, ERP системите и оптимизацията на складовото управление. прилагаме при разработването на ИТ проекти за нашите клиенти. Например чрез използването на RFID технология в системи за складова автоматизация се постига по-добро управление на складовите наличности. Внедряването на роботизирани складови системи позволяват оптимизация на вътрешно-складовите движения и маршрути.

Складова автоматизация – ERP системи – ИФД Инженеринг ООД

Поддръжка и обслужване 24/7

Нашата ежедневна услуга предоставя пълна и бърза поддръжка в сложни области като ритейл, търговия на едро, складови системи и производство.

ИФД Инженеринг ООД предлага и международна телефонна/онлайн и 24/7 поддръжка на решенията за Вас и Вашата компания.

Имаме добра интернет свързаност, което ни позволява поддръжка на клиенти в различни времеви зони чрез VPN или On-Screen връзка.

Декларация на висшето ръководство за политика по качество

Политиката по качество на висшето ръководството на ИФД Инженеринг ООД е насочена към удовлетворяване потребностите на клиентите. Предоставят се качествени продукти и услуги, създадени със съдействието на доказали се доставчици и партньори от страната и чужбина.

Висшето ръководство поема ангажимент за непрекъснато усъвършенстване и подобряване ефикасността на процесите и системата за управление на качеството

Обхватът на системата за управление на качеството е: „Планиране, симулация, проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на хардуерни и софтуерни системи“. ИФД Инженеринг ООД е определило, че не са налични обстоятелства, които да възпрепятстват организацията да отговори на изискванията на клаузите от EN ISO 9001:2015.

За повишаване доверието на заинтересованите страни, висшето ръководство на фирма ИФД Инженеринг ООД:

 • Приема принципите и модела за управление на качеството, заложени в стандарт EN ISO 9001:2015.
 • Възприема внедряването и поддържането на система за управление на качеството във фирмата като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефикасността на основната дейност и системата като цяло.
 • Изгражда дълготрайни и изгодни отношения с клиентите и външни доставчици на продукти и услуги, като определящ фактор за формиране на маркетинговата стратегия и политика на пазара.
 • Непрекъснато се стреми към по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на клиентите и заинтересованите страни и търсене на възможности за тяхното удовлетворяване.
 • Поддържа мотивация у служителите на фирмата като гаранция за задържане на постигнатите позиции в бранша.
 • Осигурява изпълнение на поетите задължения за спазване, с които дружеството се е съгласило, в това число нормативни и други изисквания.
 • Отделя особено внимание на събраната информация за периодична оценка на риска, за протичане на процесите и постигане на съответствие с изискванията на клиентите и към продуктите и услугите.
 • Планира и се стреми към реализация на постоянно подобрение на системата за управление на качеството.

Политиката по качество е разпространена сред служителите и те се стремят да работят активно за осъществяването й в ежедневната дейност. Като Управител на ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество.

Д-р Инж. Кр. Димитров

Складова автоматизация – ERP системи – ИФД Инженеринг ООД

Складова автоматизация – ERP системи – ИФД Инженеринг ООД

Складова автоматизация – ERP системи – ИФД Инженеринг ООД