Консултиране, интеграция, най-добри практики

Богатият опит на ИФД Инженеринг ООД в разработването и интегрирането на комплексни складови системи показва, че успешното разработване, внедряване и настройка на софтуерен проект изисква консултация и анализ на състоянието на съществуващата клиентска система. Консултацията включва преглед на основните бизнес процеси и функции и се извършва в тясно сътрудничество с клиента, за да се удовлетворят в максимална степен неговите изисквания.

Целта на консултирането е да се направи анализ на моментното състояние, да се изработи схема на съвместната работа, да се изготви техническа спецификация. Планира се и времето за изпълнение на софтуерния проект, като всеки етап подлежи на съгласуване чрез работни срещи с клиента.

Вашите изисквания и избор на оптимално решение

Благодарение на дългогодишната ни практика, като отчитаме Вашите изисквания към софтуерното решение и очакваните резултати, можем да предложим оптимален вариант за Вашите нужди. С помощта на доказали се интегрирани решения, анализ на клиентските бизнес процеси и подбор на доставчици се извършва необходимата координация и управление на проекта изцяло в интерес на нашите клиенти.

Основни етапи при консултиране

 • Определяне изискванията за проекта
 • Създаване на техническа спецификация с проектните изисквания и задачи
 • Консултация за иновациите
 • Консултация за интегриране и внедряване на проекта
 • Координация и управление на проекта
 • Проверка на качеството

Иновации

Иновативните функции в ИТ приложенията и технологиите предизвикват потребителския интерес и водят както до намиране на нови клиенти, така и до задържането им.

Софтуерните компании и потребители очакват иновации, както във функционалността на приложенията, така и в тяхното използване. Спечелването на потребителски интерес чрез иновации води до откриване на нови потенциални клиенти. Това от своя страна може да доведе до намаляване на разходите и повишаване на ефективността на процесите.

 • Продуктов и функционален анализ
 • Проучване на възможни иновации
 • Интегрирана разработка/Разработка на модули/Консултации за интеграция
 • Координация и управление на проекта
 • Осигуряване на качеството

Сигурност на инвестицията и оптимизация на разходите

Оптимизирането на разходите може да доведе до устойчиво конкурентно предимство. С обстойно проучване, както и предлагането на алтернативни решения, може да намали бюджета на проекта и по този начин да се гарантира сигурност на инвестицията.

Преките или косвени ИТ разходи, особено в контекста на значението на информационните технологии за компанията като цяло, могат да бъдат значим фактор за разходите. С последователен анализ и планиране на тези разходни фактори може да доведе до значителни икономии, без това да води до намаляване на ефективността на инвестицията, на обслужването и поддръжката, или на разходите за персонал.

 • Анализ на разходите
 • Представяне на възможности за оптимизация на разходите
 • Координация и управление на проекта
 • Управление на ИТ разходите

Обучение

Проучванията показват, че потребителите не използват пълната функционалност, когато работят със сложни софтуерни системи (напр. ERP системи или WMS системи) и това намалява ефикасността на внедреното софтуерно решение. Познаването на функционалния обхват, възможностите за комуникация и интерфейс на тези системи спомагат за създаването на оптимално и ефективно за клиента решение. Нашият набор от обучения на ключови потребители в различни отдели помага на клиента и техните служители да овладеят и разучат новите технологии в дълбочина. Така могат да приложат максимално своята експертиза при работата с внедрената система.

 • Microsoft Dynamics™ NAV
 • Microsoft Dynamics™ CRM
 • Microsoft SharePoint™
 • Microsoft Office™ – продукти
 • ИФД продуктови линии: софтуер за управление на склад, складови програми
 • Операционни системи
 • MS системи за бази данни
 • Софтуер по поръчка