Персонализация ERP/WMS


Почти всеки стандартен софтуер се доставя като цялостно решение за различни браншове. Чрез настройка и персонализиране на различните софтуерни продукти е възможно да се адаптират стандартните им бизнес процеси към индивидуалните особености на всеки клиент.

Повече от 15 години ИФД благодарение на своето know how в съответните браншове адаптира стандартните софтуерни системи за съответния клиент, внедрява решения и осигурява обучение на потребителите за използване на работните процеси в Microsoft Dynamics™ NAV.

Фирменото портфолио в областта на персонализирани решения преди три години се разшири с използване на продукта Microsoft Dynamics™ CRM.

Протичане на проект за персонализиране и настройка

Проектът за персонализиране и настройка протича в следните етапи:

 • Представяне на стандартната функционалност на продукта
 • Съгласуване на актуалните работни процеси и функции
 • Проверка кои функции са включени в стандартното ни Add-On решение IFD navRetail към Microsoft Dynamics™ NAV
 • Оценка на необходимостта и обхвата на миграцията на данни от съществуващи системи
 • Дефиниране на необходимите интерфейси за данни
 • Определяне на функциите, които ще се адаптиране и разширяват
 • Оценка на съществуващото обкръжение, като: клиентски системи, системи за печат, бази данни, сървърни системи и системи за търговски обекти
 • Изготвяне на план за проекта и планиране на хардуера
 • Изготвяне на план за разходите, за етапите на проекта и времеви график
 • Инсталация и настройка на стандартното приложение на тестова и интеграционна система
 • Дизайн за персонализираните функции въз основа на заданието
 • Разработване на персонализираните функции
 • Интеграционен тест и приемане на персонализираните функции от клиента
 • Продуктивно внедряване на персонализираните функции
 • Дейности, свързани с обучението на клиента за работа с приложението: обучение на ключови потребители, пилотни групи, отдели
 • Етап на техническа поддръжка след внедряването
 • Последваща поддръжка

Прегледът на основните функционалности на стандартното решение в първа фаза на процеса се извършва в тясно и максимално конструктивно сътрудничество с клиента, за да се удовлетворят в максимална степен неговите изисквания. Изработва се схема на съвместната работа и всеки етап от нея подлежи на съгласуване и консултации на работни срещи с клиента.

Миграция на данни от съществуващи системи

При внедряване на нова ERP или CRM система много често възниква необходимост съществуващите основни и транзакционни данни да се прехвърлят в съответната нова система. Стъпвайки на богатия си 22 годишен опит в национални и международни проекти ИФД може да предложи на клиента решения за миграция на данни от най-различни източници и бази данни, дори и такива, които вече са „по-стари“ и не толкова популярни.

Информация за Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Videos about Dynamics NAV
Microsoft Dynamics™ Website